AFL 2023 Round 10 - Yartapuulti v Narrm ( 279 results )