VFL 2023 Round 07 - Carlton v Brisbane ( 83 results )