VFL 2023 Round 02 - Casey v Sydney ( 102 results )